top of page
 En bild av en urban flodstrand på kvällen med upplysta moderna bostadsbyggnader och en utmärkande glasbyggnad på styltor som speglas i vattnet. Himlen har lila toner som ger en kontrast mot de varma ljusen från byggnaderna och gatubelysningen.

Ökat återbruk
och cirkulär affärsutveckling

Vilka står bakom Bruka Halland?

Bakom satsningen står EMC, Region Halland, Varbergs kommun samt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet söktes under arbetsnamnet Potential Återbruk.

Vad ska vi uppnå?

Syftet med satsningen är att tillvarata potentialen i outnyttjade resurser och att skapa förutsättningar för ett storskaligt återbruk inom den halländska bygg- och fastighetsbranschen. Det ska vi åstadkomma genom att skapa:

Stärkt organisation och förmåga

Vi vill etablera Halland som en ledande region inom återbruk, där goda exempel och starka organisationer inspirerar och sätter standarden nationellt och internationellt.

Affärsutveckling

Vi vill introducera nya tjänster och främja uppkomsten av nya cirkulära företag och återbruksspecialister. Det skapar nya arbetstillfällen och främjar hållbar företagsutveckling.

Attitydförändring

Vi vill skapa en attitydförändring genom att upplysa om återbruk och visa på dess värde, vilket stärker underhållsarbetets status och främjar samarbeten i branschen.

Så här ska vi jobba

Bruka Halland utgår under de första åren från ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Projektet omfattar följande delar:

Potentialstudie

Studien innehåller konkreta beräkningar av den potential som ett ökat återbruk i Halland skulle innebära. Vi belyser affärsnytta och affärsmöjligheter, men också vad som krävs i form av nya kunskaper och förändrade attityder.

Demonstrationsprojekt

Genom olika demonstrationsprojekt fokuserar vi på möjligheter, hinder och utmaningar för ett ökat återbruk och testar konkreta verktyg och arbetsmetoder. Erfarenheterna bidrar till ökad kunskap och beställarkompetens.

Stärkt återbrukskompetens

Med ökade kunskaper om återbruk får deltagarna nya möjligheter att utveckla affärsmodeller och arbetsmetoder för den egna verksamheten. Upplägget anpassas efter behov.

Samsyn och visioner

Genom att utveckla en gemensam vision för återbruk i bygg- och fastighetsbranschen, skapar vi en plattform för gemensamma insatser som leder till långsiktigt positiva effekter.

bottom of page